Mở cửa đường đi bộ Nguyễn Huệ – Đường đi bộ đầu tiên của Việt Nam